sustainability

Duurzaamheid

Als bedrijf willen we duurzaamheid ondersteunen en het milieu beschermen in alles wat we doen, maar ook de rechten van dieren en mensen respecteren. Door traceerbaarheid in zowel de oorsprong als de productie van onze producten hebben we een stap gezet in de richting die we willen inslaan. Wij zijn ons terdege bewust van alle moeilijkheden die ons te wachten staan en geven toe dat er altijd ruimte is voor verbetering, maar wij zullen er alles aan doen om onze ecologische voetafdruk te meten en te beperken en onze duurzaamheid te vergroten. Wij willen een duurzaam bedrijf zijn, dat zijn verantwoordelijkheid neemt en altijd werkt aan verdere ontwikkelingen op deze gebieden.

Partners

DROPS Design heeft een lijst van verplichtingen (Code of Conduct) opgesteld die door leveranciers moeten worden nageleefd, waarin internationale normen voor mensenrechten, arbeidsrechten, milieubescherming, dierenwelzijn en anti-corruptie zijn opgenomen. Deze principes zijn gebaseerd op de conventies van de Verenigde Naties en de Internationale Arbeidsorganisatie en vormen onze minimumnorm. Al onze leveranciers hebben onze gedragscode ondertekend en zich ertoe verbonden deze na te leven.

Onze leveringen zijn hoofdzakelijk afkomstig van producenten op de Europese markt die, net als Noorwegen (waar ons hoofdkantoor en ons magazijn zijn gevestigd), de taxonomie van de EU voor een duurzame economie volgen. Zij volgen uiteraard ook de EU-voorschriften inzake mensenrechten, dierenwelzijn en duurzaamheid. Wij hebben leveringen uit Peru, waar ons alpacagaren vandaan komt, en zij hebben zeer vergelijkbare voorschriften als de EU wat deze kwesties betreft en zij werken actief aan sociale verantwoordelijkheid. Onze naalden en haaknaalden komen uit India, waar onze leverancier zich actief inzet voor het welzijn, de veiligheid, gelijke rechten en onderwijs van zijn werknemers. Zij hebben hun werk voor het milieu en voor duurzaamheid gedocumenteerd, met onder meer energiebesparende maatregelen en waterrecycling.

Wij werken samen met enkele grotere, erkende producenten die wij goed kennen en waarmee wij al vele jaren samenwerken. Wij hebben voortdurend contact met hen over hun huidige en toekomstige certificeringen en hun werk voor duurzaamheid, waaraan zij voortdurend werken. Wij hebben altijd gestreefd naar langdurige relaties met leveranciers, om de best mogelijke continuïteit te bereiken in onze verbeteringen op dit gebied. Onze producenten werken met en bieden een breed spectrum aan certificeringen voor hun producten, zoals GOTS - Global Organic Textile Standard, RWS - Responsible Wool Standard, RAS - Responsible Alpaca Standard, OEKO-TEX® Standard 100 en Certified Sustainable Mohair. U kunt onze volledige gedragscode hier lezen.

Grondstoffen

Een kwestie die voor al onze consumenten belangrijk is, is traceerbaarheid, weten waar onze grondstoffen vandaan komen. Om zoveel mogelijk transparantie te bieden, hebben we ervoor gekozen om voor al onze garens zowel de landen van herkomst als de productielanden op onze kleurenkaarten te vermelden. Onze assortimenten zijn grotendeels gemaakt van natuurlijke vezels die biologisch afbreekbaar zijn. Aan sommige garens, bijvoorbeeld sokkengaren, is polyamide toegevoegd voor extra sterkte, zodat de kleding langer meegaat.

Wij concentreren ons op wol uit Zuid-Amerika, waar gegarandeerd wordt dat de schapen niet worden gemuilkorfd. We hebben ervoor gekozen onze wol niet uit Australië te betrekken omdat we weten dat daar muilezels worden gebruikt en we vermijden controversiële vezels, zoals angora, vanwege de manier waarop de dieren worden behandeld. Onze katoen komt uit Turkije, Egypte, Pakistan en India. Polyamiden komen uit Italië en Duitsland.
De zijde die wij gebruiken is Mulberry Silk Slivers uit China, waarvan de producent heeft bevestigd dat ze wreedheidvrij is, wat betekent dat de zijde wordt geproduceerd zonder de zijderupsen te kwetsen of te doden. De vezels worden uitsluitend gemaakt van zijdeafval en cocons, waaruit de motten al zijn gevlogen.

Sommige van onze garens hebben een superwash-behandeling ondergaan, wat betekent dat de wol een chloorproces ondergaat om de kleine schubben van de wolvezel af te breken, waarna het wordt bedekt met een zeer dun laagje Hercosett. Hierdoor zijn de wolvezels bestand tegen krimpen en vervilten. De hoeveelheid Hercosett is zo klein dat de samenstelling van de vezels niet wordt aangetast. Alle garens die supergewassen zijn, zijn OEKO-TEX® Standard 100 gecertificeerd en geproduceerd in de EU, en voldoen dus aan de EU-wetgeving voor emissies en milieueffecten.

Oeko-Tex® is opgericht in 1992 en wordt gebruikt voor het testen en certificeren van textielproducten. Als een product deze certificering heeft, kunnen we er zeker van zijn dat elk onderdeel binnen het product getest is op schadelijke stoffen en dus veilig is voor uw gezondheid. OEKO-TEX® Standard 100 heeft 4 productklassen, waarbij de eerste productklasse betrekking heeft op producten voor pasgeborenen en dus met de strengste eisen en limieten. Onze prioriteit ligt bij leveranciers met OEKO-TEX® Standard 100 certificering. Lees hier meer over Oeko-tex

We hebben ook een aantal producten (voornamelijk naalden) die de REACH- en ZDHC-normen volgen. REACH betreft de beperking van het gebruik van chemische stoffen en werd in 2007 opgericht om de menselijke gezondheid en het milieu te helpen beschermen tegen de risico's van chemische stoffen. Lees hier meer over REACH

DROPS Design's milieuwerkzaamheden

Wij werken voortdurend aan het verminderen van onze ecologische voetafdruk. DROPS Design was de eerste in de branche die gratis online patronen publiceerde om het gebruik van papier te verminderen. Een latere keuze was om onze patronen niet meer in catalogi af te drukken maar deze ook on-line aan te bieden. Dit vermindert zowel ons gebruik van grondstoffen als transport. Wij gooien geen garen of andere producten weg en hebben dat ook nooit gedaan. De kartonnen dozen die wij van onze leveranciers ontvangen, worden gebruikt om producten te verpakken en naar onze klanten te sturen en hetzelfde geldt voor houten pallets. Wij gebruiken alleen elektrische vrachtwagens en onze transporteurs hebben een gedocumenteerd milieuprofiel en werken aan de vermindering van hun uitstoot.

DIY en slowfashion

Slow fashion en duurzame mode zijn een tegenreactie op alles waar de huidige mode-industrie ongezond voor staat. Zo veel en zo snel consumeren als we nu doen, levert problemen op, zowel door de productie als later door de hoeveelheid afval van de kleding die we niet meer willen hebben. Slow fashion is een benadering van mode waarbij reflectie en bewustzijn centraal staan en waarbij kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit. Waarbij we voorrang geven aan minder en fijnere kledingstukken (zonder een hoger prijskaartje, maar met een verhoogde waarde van het kledingstuk dat je draagt). Slow fashion betekent ook de herontdekking van de creativiteit, het plezier en het vakmanschap waar het bij mode en kleding eigenlijk om zou moeten gaan. Iets wat we in de huidige consumptiecultuur helaas maar al te vaak vergeten. Grote hoeveelheden kleding worden door de mode-industrie weggegooid als er nieuwe collecties in de winkels liggen, iets wat we vermijden als we de kleding breien of haken die we willen. Met garen kun je zoveel dingen maken en het raakt nooit uit de mode zoals de collecties van de mode-industrie dat doen.

Door je eigen kleding te maken krijg je een ander inzicht in de tijd en middelen die nodig zijn om iets te maken. Achter elk kledingstuk zit denkwerk en het geeft voldoening om iets met je eigen handen te maken. Dit betekent ook dat je beter voor de kledingstukken zorgt en ze jarenlang kunt gebruiken. DROPS Design stimuleert zowel het plezier van creatie en creativiteit als de mogelijkheid om bestaande zelfgemaakte kleding te veranderen en aan te passen om de levensduur ervan te verlengen.


Gedragscode - DROPS Design

1. Gedwongen en verplichte arbeid en vrijheid van vereniging

Er bestaat geen dwangarbeid, schuldarbeid of onvrijwillige gevangenisarbeid. Werknemers zijn niet verplicht bij hun werkgever depots of identiteitspapieren te deponeren en zijn vrij hun werkgever te verlaten na een redelijke opzegtermijn. Werknemers hebben, zonder onderscheid, het recht om lid te worden van vakverenigingen of om zelf vakverenigingen op te richten en collectief te onderhandelen. De werkgever mag de oprichting van vakverenigingen of collectieve onderhandelingen niet belemmeren of verhinderen.

2. Harde of onmenselijke behandeling en discriminatie

Fysieke mishandeling of bestraffing, of dreiging met fysieke mishandeling, seksuele of andere intimidatie en verbaal misbruik, alsmede andere vormen van intimidatie, zijn verboden. Zakelijke partners zullen in geen enkele fase van de arbeidsrelatie, inclusief indienstneming, toegang tot opleiding, bevordering, beëindiging, pensionering, of in andere arbeidspraktijken zoals compensatie, voordelen en discipline, discrimineren op basis van ras, huidskleur, afkomst, nationale herkomst, sociale klasse, religie, leeftijd, handicap, geslacht, geslachtsidentiteit of -uitdrukking, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, zwangerschaps- en moederschapsstatus, vakbondslidmaatschap of politieke voorkeur.

3. Kinderarbeid

De minimumleeftijd voor werknemers mag niet lager zijn dan 15 jaar en moet in overeenstemming zijn met de nationale minimumleeftijd voor arbeid, of; de leeftijd waarop de leerplicht wordt vervuld, indien deze hoger is. Indien de lokale minimumleeftijd is vastgesteld op 14 jaar overeenkomstig de uitzonderingen voor ontwikkelingslanden in het kader van IAO-Verdrag 138, kan deze lagere leeftijd worden toegepast. Niemand onder de 18 jaar mag arbeid verrichten die gevaarlijk is voor zijn gezondheid, veiligheid of goede zeden, met inbegrip van nachtarbeid.

4. Gezondheid en veiligheid

De werkomgeving moet veilig en hygiënisch zijn, rekening houdend met de heersende kennis van de bedrijfstak en de specifieke gevaren. Gevaarlijke chemicaliën en andere stoffen worden zorgvuldig beheerd. Er moeten passende maatregelen worden getroffen om ongevallen en gezondheidsschade als gevolg van, in verband met of tijdens het werk te voorkomen door de oorzaken van de aan de werkomgeving verbonden gevaren zoveel mogelijk te beperken. Er moet worden gezorgd voor toegang tot schone toiletten en drinkwater en, in voorkomend geval, tot sanitaire voorzieningen voor de opslag van levensmiddelen.

5. Lonen

De voor een standaardwerkweek betaalde lonen en uitkeringen moeten ten minste voldoen aan de nationale wettelijke normen of aan de benchmarknormen van de bedrijfstak, indien deze hoger zijn. Het loon moet altijd voldoende zijn om in de basisbehoeften te voorzien, met inbegrip van enig vrij besteedbaar inkomen. Alle werknemers krijgen een schriftelijke en begrijpelijke overeenkomst waarin hun loonvoorwaarden en betalingswijze worden uiteengezet voordat zij in dienst treden. Inhoudingen op het loon als disciplinaire maatregel zijn niet toegestaan.

6. Werktijden

De werktijden moeten in overeenstemming zijn met de nationale wetgeving en de referentie-industrienormen, en mogen niet meer bedragen dan de geldende internationale normen. De werknemers krijgen ten minste één vrije dag per periode van zeven dagen. Overwerk is beperkt en vrijwillig. Werknemers krijgen altijd loon voor overuren boven de normale werktijd, minimum overeenkomstig de relevante wetgeving. Alle werknemers hebben recht op een arbeidsovereenkomst in een taal die zij begrijpen. Verplichtingen jegens werknemers uit hoofde van internationale verdragen, nationale wet- en regelgeving betreffende reguliere arbeid mogen niet worden omzeild door gebruik te maken van kortetermijncontracten (zoals contractarbeid, losse arbeid of dagloners), onderaannemers of andere arbeidsrelaties.

7. Milieu

Negatieve gevolgen voor het milieu moeten in de gehele waardeketen worden beperkt. In overeenstemming met het voorzorgsbeginsel moeten maatregelen worden genomen om de uitstoot van broeikasgassen en plaatselijke verontreiniging, het gebruik van schadelijke chemicaliën en pesticiden voortdurend tot een minimum te beperken, en om te zorgen voor duurzame winning en beheer van water, oceanen, bossen en land, en voor het behoud van de biodiversiteit. Verkopers moeten handelen in overeenstemming met de nationale en internationale milieuwetgeving en -regelgeving, en er moeten relevante lozingsvergunningen worden verkregen. Gevaarlijke chemicaliën en andere stoffen worden zorgvuldig beheerd.

8. Dierenwelzijn

Het welzijn van dieren wordt geëerbiedigd. Er moeten maatregelen worden genomen om negatieve gevolgen voor het welzijn van vee en werkdieren tot een minimum te beperken. De nationale en internationale wet- en regelgeving inzake dierenwelzijn wordt nageleefd. Het gebruik van onethische en inhumane productieprocessen zoals muilezelen is verboden.

9. Corruptie

Corruptie in welke vorm dan ook wordt niet aanvaard, met inbegrip van omkoping, afpersing, smeergeld en ongepaste particuliere of professionele voordelen aan klanten, agenten, contractanten, verkopers of werknemers van dergelijke partijen of overheidsfunctionarissen.

© 2013 - 2024 Miete Confiete | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel